Branches for Bank Of Taiwan in Taiwan

Below you can find the local branches for Bank Of Taiwan in Taiwan.

Local branches

 • Department of Business 120, Sec. 1, Chongcing South Road Taipei Taiwan
 • Guancian Branch 49 Guancian Road Taipei Taiwan
 • Department of Trusts 49, Wu-Chang Street Section 1 Taipei Taiwan
 • Tainan Branch 155 Fu Chien Road, Section 1 700 Tainan Taiwan
 • Taichung Branch 140 Tzu Yu Road 403 Taichung Taiwan
 • Kaohsiung Branch 264 Chung Cheng 4th Road 800 Kaohsiung Taiwan
 • Keelung Branch 16 Yee-I Road 200 Keelung Taiwan
 • Chung-Hsin New Village Branch 11 Kung Hua Road 543 Nantou Taiwan
 • Chiayi Branch 306 Chung Shan Road 600 Chiayi Taiwan
 • Hsinchu Branch 29 Lin Sen Road 300 Hsinchu Taiwan
 • Changhua Branch 130 Cheng-Kung Road 500 Changhua Taiwan
 • Pingtung Branch 9 Chung Hwa Road 900 Pingtung Taiwan
 • Hualien Branch 3 Park Road 970 Hualien Taiwan
 • Yenping Branch 406 Nanking West Road 103 Taipei Taiwan
 • Chungshan Branch 150 Chung Shan North Road 104 Taipei Taiwan
 • Kaohsiung Export Processing Zone 1 Chung 1 Road 806 Kaohsiung Taiwan
 • Yilan Branch 1 Chung San Road 260 Yilan Taiwan
 • Taitung Branch 313 Chung Shan Road 950 Taitung Taiwan
 • Penghu Branch 24 Jen Ai Road 880 Penghu Taiwan
 • Fengshan Branch 20 Tsao Kung Road 830 Fengshan Taiwan