Watch as 1000 years of European borders change (timelapse map)

TransferWise
18.03.14
1 minute read

An incredible timelapse look at how drastically European borders have changed over the last 1000 years

TransferWise - money without borders.

TransferWise is the smart, new way to send money abroad.

Find out more
Landing pages

วิธีการที่จะช่วยให้คุณส่งเงินจากอังกฤษกลับไปยังประเทศไทยได้ง่ายมากขึ้น

**คุณยังคงใช้ธนาคารหรือนายหน้า ในการส่งเงินไปยังประเทศไทยอยู่รึเปล่า? TransferWise เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่จะช่วยให้คุณส่งเงินปอนด์...

TransferWise
05.09.18 1 minute read

Tips, news and updates for your location